Salam Metafora

assalamualaikum Pictures, Images and Photos

Monday, October 6, 2008

Implementasi ICT dan Kepimpinan Sekolah:Kajian Kes Si Sekolah-Sekolah Bestari dan SMJKC

Rumusan Jernal 1

Kepentingan pengunaan ICT dalam abad ke 21 tidak boleh dinafikan lagi. Pelbagai usaha telah dijalankan untuk meningkatkan kemahiran ICT dan memaksimakan pengunaannya kepada masyarakat Malaysia agar setaraf dengan Negara maju yang lain. Pembaguna sekolah Bestari merupakan pemangkin begi menambahbaik system pendidikan Negara melalui penerapan ICT kepada murid-murid(Kementerian Pelajaran Malaysia 1997).

Kemeterian Pelajaran terus memantapkan projek pembangaunan ICT di sekolah berasakan 3 perkara utama:

1. Lestari dan pencapain ICT kepada semua murid

2. Peranan ICT dalam kurikulum dan ICT sebagai alat pembelajaran

3. Peranan ICT dalam meningkatkan produktiviti, keberkesanan dan kecekapan system pengurusan

Dalam kajian kes implementasi ICT di sekolah-sekolah di Ontario, Fullan (1992), mendapati tiga demensi perubahan dalam penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu:

1. Pengunaan pekakas dan bahan perisian

2. Pengalaman aktiviti-aktiviti dan pengkaedahan baru

3. Perubahan dan pemahaman dan nilai

Kajian Kes oleh Mooij dan Smeets (2001) di sepuluh sekolah menengah di Netherlands mendapati 5 frasa dalam tranformasi dan mengimplementasi ICT di sekolah iaitu:

1. Pengunaan ICT oleh guru dalam bentuk individi dan kumpulan

2. Peningkatan kesedaran penggunaan Ict kepada semua peringkat

3. Penekanan terhadap kordinasi ICT dan perkakasan di sekolah

4. Penekanan terhadap inovasi secara berperingkat dan sokongan ICT

5. Penggunaan ICT secara integrasi dengan pengajaran dan pembelajaran tanpa mengira masa dan tempat

Model Implementasi ICT dalam Pengurusan Sekolah

Model 1 : Pengunaan teknologi Maklumat

Menekankan pengurusan pengunaan insfrastruktur teknologi, struktur organisai dan kemahiran guru dalam ICT

Banyak member penumpuan terhadap kemahiran guru dalam menggunakan ICT. Dengan mengunakan alat teknologi ia akan meningkatkan keberkesanan dalam Pengajaran dan pembelajaran.

Model 2 : Model Integrasi

Terdapat dua buah sekolah sahaja yang tergolong dalam kategori ini. Menggunakan ICT bagi membantu menyelesaikan masalah dalam pengurusan. Perbezaan dengan model penggunaan Teknologi, pemimpin-pemimpin sekolah bukan sekadar menggunakan inovasi teknologi tetapi selangkah kehadapan bagi mengintegrasi ICT dalam menyesesaikan masalah.

Model3 : Model Inovasi Budaya

Model ini selaras dengan model perubahan Paradigma yang merupakan proses perekayasaan yang lebih radikal, melibatkan mengkonsepsi semula proses perniagaan dan cirri organisasi. Satu perbezaan yang jelas antara model ini dengan model integrasi dan penggunaan ialah misi dan visi yeng jelas terhadap penggunaan ICT

No comments: